به نام خداوند جان و خردمجله آموزش پرستاری
فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن علمی پرستاری ایران
دوره چهارم – شماره 4 )پیاپی 14( – زمستان 1394
صاحب امتیاز: انجمن علمی پرستاری ایران
مدیر مسؤول: دکتر فاطمه الحانی
سردبیر: دکتر فاطمه الحانی
معاون سردبیر: دکتر آذر طل
شماره پروانه انتشار: 94/4823 مورخ 20/2/91
شماره بینالمللی منبع: 3812-2322
شماره بینالمللی نشریه الکترونیکی: 8244-2232 e-ISSN
شورای نویسندگان )به ترتیب حروف الفبا:(
دکتر محمد اسماعیل پور بندبني، استادیار دانشكده پرستاري و پیراپزشكي گیلان
دکتر فاطمه الحاني، دانشیار گروه پرستاري دانشگاه تربیت مدرس
دکتر منیر انوشه، دانشیار گروه پرستاري دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهره پارسا یكتا، استاد دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دکتر حمید پیروي، دانشیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي ایران
دکتر محمدعلي چراغي، دانشیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دکتر محمدعلي حسیني، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسكویي، استاد دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي ایران
دکتر محمدرضا حیدري، استادیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه شاهد
دکتر ناهید دهقان نیري، استاد دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي تهران
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

دکتر ناهید رژه، دانشیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه شاهد
دکتر سادات سیدباقر مداح، استادیار دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي
دکتر نعیمه سیدفاطمي، دانشیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي ایران
دکتر آذر طل، دکتراي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت دانشگاه علوم پزشكي تهران
دکتر عباس عبادي، دانشیار دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بقیه الله
دکتر عباس عباس زاده، استاد دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
دکتر شهرزاد غیاثوندیان، استادیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دکتر علي فخرموحدي، استادیار دانشكده پرستاري و پیراپزشكي سمنان
دکتر مسعود فلاحي خشكناب، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي
دکتر انوشیروان کاظم نژاد، استاد گروه آمار زیستي دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عیسي محمدي، دانشیار گروه پرستاري دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ندا مهرداد، استادیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي ایران
دکتر حسن ناوي پور، استادیار گروه پرستاري دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیرضا نیكبخت نصرآبادي، استاد دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دکتر مجتبي ویس مرادي، استادیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دکتر مجیده هروي، استادیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه شاهد
دکتر فریده یغمایي، دانشیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
ویراستار انگلیسي: علیرضا قریب
ویراستار فارسي: دکتر فاطمه الحانی
حروفچیني و صفحه آرایي: اکرم پورولی
طراح جلد: اکرم پورولی
ناشر: انجمن علمي پرستاري ایران
نشاني: تهران – میدان توحید – دانشكده پرستاري و مامایي تهران
-103664-8368255

كدپستي: 1419733171، صندوق پستي: 14195/398 ، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: info@jne.ir , Website: http://jne.ir
بررسي فراواني و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در میان حاملین نازوفارنژیال استرپتوکوک پنومونیه در کودکان شهرکرمانشاه سال 1391
طاهره صبوری1، کیقباد قدیری2، رامین عبیری3، اعظم الهی4، *شیوا پورمحمدی5، علیرضا غریب6
1-متخصص کودکان، دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه، ایران.
2-دانشیار، بیماریهای عفونی کودکان، مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه،، ایران.
3-استادیار گروه میكروبیولوژی پزشكی دانشكده پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه، ایران.
4-دانشجوی کارشناسی ارشد میكروبیولوژی پزشكی، دانشكده پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه، ایران.
دانشجوی کارشناسی ارشد میكروبیولوژی پزشكی، دانشكده پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه، ایران )نویسنده مسئول(پست الکترونیکی: poormohamadi25@yahoo.com
کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشكی کردستان، ایران.

نشریه آموزش پرستاری دوره 4 شماره 4 زمستان 1394 90-97
چکیده
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:23 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه: استرپتوکوکوس پنومونیه عامل شایع عفونت باکتریال سیستم تنفسی، عفونت گوش میانی، باکتریمی، مننژیت وپنومونی بویژه در کودکان است. بدلیل اطلاعات اندکی که در رابطه با میزان فراوانی و مقاومت استرپتوکوکوس پنومونیه نسبت به آنتی بیوتیک ها در ایران وجود دارد، مطالعه حاضر با هدف تعیین فراواني حاملین استرپتوکوکوس پنومونیه و بررسی مقاومت میكروبی آن در کودکان انجام شد.
-100489-988396

روش: پژوهش حاضر بصورت توصیفي- مقطعی از آبان تا اسفند ماه سال 1391 در 554 کودک 2-12 ساله مهدکودک ها و مدارس کرمانشاه انجام شد. در این مطالعه نمونه ها با سواب استریل از ناحیه نازوفارنكس جمع آوری شده و در محیط ترانسپورت به آزمایشگاه منتقل شد، سپس در محیط کشت بلاد آگارکشت داده شده و پس از ایزوله کردن تست های تاییدی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیكی انجام شد .نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار 16SPSS تجزیه و تحلیل شده و مطابق با آزمون آماری Mann Whitney Uو Chi-Square Tests تفسیر گردید.
یافته ها: استرپتوکوکوس پنومونیه در% 15 نمونه یافت شد و مقاومت آنتی بیوتیكی ایزوله ها به آنتی بیوتیک های آزیترومایسین ،آموکسی سیلین، ریفامپین، آموکسی سیلین کلاولانیک اسید، کوتریموکسازول و سفتریاکسون بترتیب% 9/36 ، %6/65 ، %14 ، % 3/37% 3/37 و % 6/3 بود و% 1/31 ایزوله ها به هیچ یک از آنتی بیوتیک ها مقاوم نبودند.
نتیجه گیری: استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها موجب مقاومت بالا در آنتی بیوتیک های آزیتروماسین، آموکسی سیلین، آموکسی سیلین کلاونیک اسید و کوتریموکسازول شده است که بیانگر احتمال افزایش خطر بیماری های عفونی مقاوم به درمان مي باشد. به همین دلیل لزوم آموزش کافی پزشكان و جمعیت عمومی در مورد استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها ضروري است.
كلید واژه ها: استرپتوکوک پنومونیه، مقاومت آنتي بیوتیكي، کودکان، حاملین نازوفارنژیال.
تاریخ دریافت: 18/1394/3 تاریخ پذیرش: 18/9/1394
مقدمه

استرپتوکوکوس پنومونیه یک باکتری بیماریزای مهم در سراسر جهان است که اغلب باعث ایجاد عفونت های جدی می شود، از جمله بیماری پنوموکوکی مهاجم) Invasive Pneumococcal Disease( که از عوامل اصلی بیماری و مرگ و میر در کودکان با سنین پایین است و عامل اصلی پنومونی باکتریایی، مننژیت، اوتیت، سپسیس و باکتریمی می باشد) 1(. استرپتوکوکوس پنومونیه یک باکتری دارای کپسول است و بر اساس پلی ساکارید کپسولی دارای سروتیپ های متنوع بسیاری می باشد. طیف کلینیكی عفونت پنوموکوکی از بیماری با عفونت ملایم تا یک بیماری شدید و تهاجمی متغیر است) 2(. بالاترین میزان ناقل بودن استرپتوکوکوس پنومونیه در سنین کودکی است و به تدریج کاسته می شود، از سوی دیگر میزان حاملین نازوفارنژیال در بین کودکانی که خارج از منزل نگهداری می شوند شیوع بیشتری دارد 3)(. همچنین از عوامل زمینه ساز دیگر می توان به فقر غذایی ،استفاده از سوخت های جامد در خانه، ازدحام و مكان های شلوغ ،کمبود تغذیه از شیرمادر، کمبود آموزش مادران، محدود بودن مراقبت های بهداشتی ثانویه و مراقبت های بعد از بیماری که عامل پنومونی تهاجمی و مرگ هستند، اشاره کرد) 6-4(. علیرغم وجود واکسن پنوموکوکی) pneumococcal polysaccharide vaccine( و تاثیر آن روی بیماریهای پنوموکوکی مهاجم، این باکتری همچنان به عنوان یكی از دلایل اصلی بیماری و مرگ می باشد بویژه در کشورهایی که منشأ انتقال بیماری محدود نشده است 7)(، در دهه اخیر پنوموکوک سالانه به طور متوسط 5/14 میلیون عفونت جدی در جهان ایجاد کرده است و مسئول 11 درصد مرگ ها در کودکان در سنین زیر پنج سال بوده است) 8(. از سوی دیگر شناسایی ناقلین نازوفارنژیال استرپتوکوکوس پنومونیه درکوکان سالم از اهمیت ویژه ای برخوردار است به علت خطر بروز بیماری های پنوموکوکی مهاجم در این کودکان و همچنین خطر انتقال به جمعیت هایی که واکسن را دریافت نكرده اند، با این وجود مطالعات محدودی در زمینه شیوع بیماریهای پنوموکوکی در برخی کشورها انجام شده است و نتایج مطالعات گذشته حاکی از آن است که این بیماری در بسیاری از کشور ها شیوع بالایی دارد، از سوی دیگر شیوع بیماریهای پنوموکوکی مهاجم در فصل های مختلف الگوهای متنوعی را نشان داده است، از این رو در این کشورها نیاز به پژوهش های گسترده در بررسی شیوع این عفونت ها وجود دارد، علاوه بر آن بررسی و یافتن ریسک فاکتورهایی که در ایجاد پنومونی زمان کودکی دخالت دارد بسیار حائز اهمیت است و می تواند راهكارهایی را برای جلوگیری از بیماری ارائه دهد) 4و 9و01(.
امروزه مقاومت آنتی بیوتیكی در استرپتوکوکوس پنومونیه یک موضوع اساسی در سلامت عمومی جامعه است و اخیرا مقاومت علیه ماکرولید ها، تتراسیكلین ها و سفالوسپورین ها )مانند سفتریاکسون( شایع شده است) 3و15-30 (11 درصد از ایزوله های پنوموکوک در سطح جهان در دسته مقاومت چند دارویی) Multi Drug Resistant( طبقه بندی می شوند) 3(. با توجه به نتایج حاصل از مطالعات پیشین، سروتیپ ها و الگوی حساسیت آنتی بیوتیكی در پنوموکوک هایی که از حاملین بدون علامت به دست می آیند با گونه های مهاجم مشابه است، بنابراین با مشخص کردن الگوی حساسیت آنتی بیوتیكی در استرپتوکوکوس پنومونیه هایی که از حاملین نازوفارنكس به دست می آید می توان حساسیت آنتی بیوتیكی در گونه های مهاجم را نیز شناسایی کرد. از آنجاییكه در حال حاضر در تمام بیماران سرپایی و بیماران بستری و در مراحل اولیه تشخیص بیماری، درمان به صورت تجربی و بدون آنتی بیوگرام صورت می گیرد؛ شناسایی الگوهای حساسیت آنتی بیوتیكی در درمان موثر این عفونت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه در ایران با تجویز بی رویه آنتی بیوتیک ها و دسترسی ساده و بدون نسخه پزشک و بالا رفتن میزان بیماری و مرگ و میر به علت مقاومت این باکتری نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف، مطالعه در مورد شناسایی حاملین بدون علامت و الگو های حساسیت آنتی بیوتیكی در مورد استرپتوکوکوس پنومونیه امری ضروری می نماید و بهتر است این مطالعات به صورت منطقه ای انجام شود تا الگوی مقاومت آنتی بیوتیكی در هر منطقه مشخص شود و توصیه سازمان بهداشت جهانی نیز مبنی بر مطالعات مقطعی و منطقه ای منظم جهت تعیین الگوی مقاومت باکتریال است) 12(. به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین شیوع حاملین استرپتوکوکوس پنومونیه و بررسی مقاومت میكروبی آن در کودکان شهر کرمانشاه در سال 1392 انجام شد.
روش مطالعه


پاسخ دهید