به نام خداوند جان و خردمجله آموزش پرستاری
فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن علمی پرستاری ایران
دوره چهارم – شماره 4 )پیاپی 14( – زمستان 1394
صاحب امتیاز: انجمن علمی پرستاری ایران
مدیر مسؤول: دکتر فاطمه الحانی
سردبیر: دکتر فاطمه الحانی
معاون سردبیر: دکتر آذر طل
شماره پروانه انتشار: 94/4823 مورخ 20/2/91
شماره بینالمللی منبع: 3812-2322
شماره بینالمللی نشریه الکترونیکی: 8244-2232 e-ISSN
شورای نویسندگان )به ترتیب حروف الفبا:(
دکتر محمد اسماعیل پور بندبني، استادیار دانشكده پرستاري و پیراپزشكي گیلان
دکتر فاطمه الحاني، دانشیار گروه پرستاري دانشگاه تربیت مدرس
دکتر منیر انوشه، دانشیار گروه پرستاري دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهره پارسا یكتا، استاد دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دکتر حمید پیروي، دانشیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي ایران
دکتر محمدعلي چراغي، دانشیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دکتر محمدعلي حسیني، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسكویي، استاد دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي ایران
دکتر محمدرضا حیدري، استادیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه شاهد
دکتر ناهید دهقان نیري، استاد دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي تهران
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:22 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:22 +0330 on Wednesday October 11th 2017

دکتر ناهید رژه، دانشیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه شاهد
دکتر سادات سیدباقر مداح، استادیار دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي
دکتر نعیمه سیدفاطمي، دانشیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي ایران
دکتر آذر طل، دکتراي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت دانشگاه علوم پزشكي تهران
دکتر عباس عبادي، دانشیار دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بقیه الله
دکتر عباس عباس زاده، استاد دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
دکتر شهرزاد غیاثوندیان، استادیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دکتر علي فخرموحدي، استادیار دانشكده پرستاري و پیراپزشكي سمنان
دکتر مسعود فلاحي خشكناب، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي
دکتر انوشیروان کاظم نژاد، استاد گروه آمار زیستي دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عیسي محمدي، دانشیار گروه پرستاري دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ندا مهرداد، استادیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي ایران
دکتر حسن ناوي پور، استادیار گروه پرستاري دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیرضا نیكبخت نصرآبادي، استاد دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دکتر مجتبي ویس مرادي، استادیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي تهران
دکتر مجیده هروي، استادیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه شاهد
دکتر فریده یغمایي، دانشیار دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي
ویراستار انگلیسي: علیرضا قریب
ویراستار فارسي: دکتر فاطمه الحانی
حروفچیني و صفحه آرایي: اکرم پورولی
طراح جلد: اکرم پورولی
ناشر: انجمن علمي پرستاري ایران
نشاني: تهران – میدان توحید – دانشكده پرستاري و مامایي تهران
-103664-8368255

كدپستي: 1419733171، صندوق پستي: 14195/398 ، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: info@jne.ir , Website: http://jne.ir
عوامل مؤثر بر آموزش بالینی در پرستاری: یک مطالعه متاسنتز کیفی
حسین باقري1، *میلاد بازقلعه2
1- عضو هیات علمی، استادیار، دکتراي تخصصي پرستاري، دانشكده پرستاري مامایي، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، ایران.
2-عضو هیات علمی، مربی، دانشكده پرستاري و مامایي، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود، ایران.
پست الکترونیکی: Moz1756_1791@yahoo.com

نشریه آموزش پرستاری دوره 4 شماره 4 زمستان 1394 26-39چکیده
مقدمه: پرستاری همواره حرفه ای متكی بر عمل شناخته می شود و آموزش بالینی رکن اصلی پرستاری محسوب می گردد .
مطالعه متاسنتز حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر آموزش بالینی در پرستاری در طی سالهای 1382-1392 صورت گرفته است.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:22 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:22 +0330 on Wednesday October 11th 2017

روش: در مطالعه متاسنتز حاضر با استفاده از روش متاسنتز کیفی نوبلیت و هار) 1988(، مطالعات کیفي انجام شده پیرامون عوامل مرتبط با آموزش بالینی در پرستاری در ایران و دارای شرایط ورود به مطالعه دربانكهاي اطلاعاتي SID، Magiran، Iranmedex طي سالهاي 1382-1392جمع آوري و مورد بررسي و مقایسه قرارگرفت براي جستجو در بانكهای اطلاعاتي مذکور از عبارات”آموزش بالینی”، “آموزش در عرصه” و “آموزش عملي” استفاده گردید. هر یک از مطالعات انتخاب شده، با دقت و با تمرکز بر جزئیات، بررسی شده و مفاهیم کلیدی استخراج شده از هر مطالعه با مفاهیم کلیدی سایر مطالعات جهت تفسیر نهایی پدیده آموزش بالینی مورد مقایسه قرار گرفت.
-100489-2130987

یافته ها: بر اساس جستجوی اولیه صورت گرفته در پایگاههای اطلاعاتی مذکور، تعداد 18 مطالعه کیفي در ارتباط با آموزش بالینی پرستاری و عوامل مرتبط با آن یافت شدکه از این تعداد ،7 مطالعه دقیقاً در ارتباط با موضوع پژوهش بود. مشارکت کنندگان در 6 مقاله، دانشجویان پرستاری و در 1 مقاله اعضاء هیأت علمی مدرس پرستاری و مسئولین امور بالینی بودند. مطالعات انتخاب شده 7 شهر: تهران، رشت، اصفهان، خراسان شمالی، زنجان، زاهدان و ارومیه را پوشش می دادند و شیوه تجزیه و تحلیل در هفت مطالعه، روش تحلیل محتوی )Content analysis( ذکر شده بود. در نهایت تفسیر نهایی از پدیده آموزش بالینی و عوامل مرتبط با آن در قالب دو درونمایه: عوامل تسهیل )تقویت( کننده و عوامل تهدید کننده، در 4 بعد: دانشجو، مربی، محیط و برنامه آموزشی ارائه گردید .
نتیجه گیري: نتایج حاصل از مطالعه حاضر در زمینه عوامل مؤثر بر آموزش بالینی می تواند توسط مربیان و مسئولینبرنامه ریزی در آموزش بالینی دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد و جهت هدایت مطالعات بعدي در زمینه آموزش بالینی سودمند باشد.
كلید واژه ها: آموزش بالینی، پرستاری، متاسنتز کیفی.
تاریخ دریافت: 2/9/1393 تاریخ پذیرش: 15/9/1394
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:22 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:22 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

پرستاری دانشی است که همزمان با علم، به عمل نیز وابسته است. به گونه ای که در بسیاری از مطالعات به عنوان حرفه ای عمل محور شناخته میشود. از آنجا که میدان آزمایش علم و هنر پرستاری در حیطه بالین می باشد، لذا دانشجوی پرستاری علاوه بر تعلیم دانش به کسب مهارت نیز نیاز دارد) 1(. آموزش بالینی بی شک مهمترین و اساسی ترین بخش از برنامه آموزش پرستاری می باشد) 3-2(. نزدیک به نیمی از آموزش پرستاری در دوره کارشناسی می باشد و به همین جهت به آموزش بالینی به عنوان قلب آموزش پرستاری اطلاق می شود) 4(.
ارزش آموزش بالینی برای همگان پذیرفته شده است و تمام صاحب نظران حیطه آموزش پرستاری عقیده دارند توسعه آموزش علمی و حرفه ای پرستاری بدون بهبود آموزش بالینی غیر ممكن است) 5(. مطالعات مختلف هر یک به نوعی به یكی از عوامل موثر بر آموزش بالینی در رشته پرستاری پرداخته اند) 7-6(. برخی مطالعات عدم انگیزه و علاقه دانشجویان را چالش اساسی پیش روی آموزش بالینی پرستاری دانسته اند) 9-8(. برخی مطالعات نیز به نقش موثر مربی ها در اثربخشی آموزش بالینی اشاره دارند و آن را عاملی مهم در ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس دانشجویان و در نهایت ارتقاء سطح آموزش بالینی تلقی می نمایند) 01-31(. محدودیت های فیزیكی مانند محیط آموزش بالینی نیز در برخی از مطالعات به عنوان عوامل مهم و موثر بر آموزش بالینی پرستاری شناخته می شوند) 14(. علاوه بر مسائل یاد شده، در کشور ما همچنین آموزش های تئوری و عدم تطابق آن با بالین، نیز به عنوان یكی دیگر از چالش های آموزش بالینی پرستاری عنوان می شود) 51(.
به هر روی، عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش بالینی بسیار متعدد هستند و در کنار یكدیگر به صورت اجزای در هم پیچیده می باشند و نه تنها در ایران بلكه در همه کشورها با پیچیدگی های فراوانی روبرو می باشند) 18-16(. آنچه مهم است این است که در بسیاری از دانشكده های پرستاری ارزیابی وضعیت آموزش بالینی،ستون اصلی برنامه ریزی آموزشی محسوب می شود) 91(. به طور کلی مطالعات زیادی درباره آموزش بالینی در دنیا انجام شده است، اما درکشور ایران مطالعات کافی صورت نپذیرفته است و به رغم تلاش هایی صورت گرفته جهت وضوح بیشتر مسئله آموزش بالینی و عوامل مرتبط با آن، ولي تا حال حاضر آموزش بالینی و عوامل مرتبط با آن پیچیده ومبهم باقیمانده است. آنچه مسلم است بسیاری از نقایص امر آموزش بالینی به صورت کمی قابل ارزیابی نبوده و ظرافت های این مسئله باید در ارزیابی های کیفی عیان شود بدین جهت که هیچ گاه صرفا با پرسشنامه ها نمی توان همه نقاط مثبت و منفی نهفته آموزش بالینی پرستاری در دریافت و انجام یک مطالعه متاسنتز از پژوهش های کیفی در این حیطهمی تواند تا حد زیادی پژوهشگران امر آموزش پرستاری را یاری نماید چرا که شناخت چالش های پیش رو در این حیطه نیازمند تحلیل تجارب و احساسات و درک دانشجویان و مربیان بوده و دراین زمینه مطالعات کیفی هستند که میتوانند موثر واقع شوند 20)( به همین جهت مطالعه حاضر به منظور تعیین عوامل مرتبط با آموزش بالینی پرستاری از طریق مرور نظام مند مطالعات کیفی انجام شده در ایران در طی سالهای 1382-1392 صورت گرفته است.
روش مطالعه


پاسخ دهید