آموزش پرستاری دوره 4 شماره 2 )پیاپی12( تابستان 4931، 73-82
تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تکنیک دلفی
طاهره طولابي، علی شیخیان، نسرین گله دار، خاطره عنبري، عیسی محمدی ، مجید مجیدی مهرچکیده

مقدمه: تدارك و طراحي برنامه هاي آموزش مداوم، مطابق با نیازهاي آموزشي گروه هاي هدف، از اولویتهاي مهم اجراي برنامه ها بوده كه همواره از طرف جامعه پزشكي مورد تأكید قرار گرفته است. مطالعات انجام شده در زمینه شناسایي نیازهاي آموزشي دركشور اندك است. هدف مطالعه حاضر، تعیین و اولویت بندي نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی لرستان بود .
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

روش: این مطالعه پیمایشی به روش نیاز سنجی دلفی طی سه مرحله در سال 1390 انجام شد. نیازهاي آموزشي توسط 40 نفراز اعضای هیأت علمی صاحب نظر از متخصصین بالینی، پرستاري و مامایي، علوم پایه، بهداشت و پیراپزشكي )هر گروه10نفر( تعیین و اولویت بندي گردیدند ،روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بود. سه پرسشنامه برای جمع آوری و امتیاز بندی داده ها استفاده شد.
يافته ها: پنج اولویتهاي اول نیازهاي آموزشي اعضاي هیأت علمي بالیني شامل؛ جستجوي منابع، كتابخانه دیجیتالي، فن مقاله نویسي به زبان فارسي و انگلیسي، روش تحقیق پیشرفته و روش تدریس مقدماتي وپیشرفته بود. همچنین نیازهاي آموزشي اعضاي هیأت علمي پرستاري ومامایي؛ مكالمه زبان انگلیسي، ارسال مقالات به مجلات خارجي، كتابخانه دیجیتالي، روشهاي آموزش بالیني و روشهاي نوین تدریس؛ تعیین شدند. نیازهاي آموزشي اعضاي هیأت علمي علوم پایه روش تدریس مقدماتي وپیشرفته، مقاله نویسي به زبان انگلیسي، مهارتهاي تدریس، روش تهیه كتابهاي الكترونیك و سخنراني به زبان انگلیسي و نیازهاي آموزشي اعضاي هیأت علمي بهداشت و پیراپزشكي جستجوي پیشرفته در منابع الكترونیكي و موتورهاي جستجوگر، روش تدریس پیشرفته، كتابخانه دیجیتالي، كلاسهاي مكالمه زبان انگلیسي و دوره هاي آموزشي كار با دستگاههاي پیشرفته آنالیز بود .
نتيجه گيري: بعضی از نیازهای آموزشی در گروه ها مشترك بود، اما برحسب تجربه، رشته تخصصی و نقشهای بالینی، آموزشی و مدیریتی تا حدودی تفاوت داشتند. تعیین و اولویت بندي نیازهاي آموزشي اعضاي هیأت علمي دانشكده های مختلف مي تواند گام مهمی در طراحیبرنامه های آموزشي متناسب با نیازهای حرفه ای اساتید باشد و كیفیت آموزش را ارتقاء دهد.
کليد واژه ها: نیازسنجی آموزشي، اعضاي هیأت علمي، تكنیك دلفی
تاریخ دریافت: 22/1393/6 تاریخ پذیرش: 28/1394/2
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه

اعضاي هیأت علمي، مهمترین سرمایه هر مؤسسه آموزشعالي محسوب ميشوند. توانمندسازي اعضاي هیأت علمي درزمی نههاي تدریس، دانش پژوهي و رهبري سبب ميگردد رسالتهاو اهداف وسیع مؤسسه آموزشي نیز تحقق یابد) 1(. دانشآموختگان رشتههاي علوم پزشكي، به عنوان عضو هیأت علمي در دانشگاههاي علوم پزشكي، عهده دار وظایف آموزشي، پژوهشي، مدیریتي، درمانیو توسعه فردی ميباشند، حال آن كه آشنایي و تجربه كافي را در امر تدریس و پژوهش ندارند. نتایج پژوهشي در دانشگاه علوم پزشكي تبریز نشان داد كه تسلط علمي اساتید در بهبود نحوه تدریس مؤثر نبوده است) 2(. دانشگاههاي علوم پزشكي باید طوري برنامهریزي كنند كه اساتید به كمك آن بتوانند قابلی تهاي خویش را، فراتر از حیطة تخصصي خود گسترش دهند و قادر باشند آموزش دانشجویان را در بالاترین حد ممكن عملي سازند و آنها را براي ارایه خدمت مطابق نیاز جامعه و حرفه آماده نمایند. براي دستیابي به این مهم آموزش مداوم جامعه پزشكي از جمله استراتژیهاي نوین حفظ و ارتقاي دانش جامعه پزشكي به شمار ميرود كه براي ارتقاي سلامت جامعه، طي چند دهه گذشته، توسط اكثر كشورها به كار گرفته شده است. در جمهوري اسلامي ایران نیز، با تصویب قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي توسط مجلس شوراي اسلامي در سال 1375، ًعملا جایگاه و اهمیت خود را در جامعه پزشكي كشور تثبیت كرده است 4)،3(. پیشرفت های سریع علمی و لزوم گزینش بهترین و مؤثرترین مفاهیم و محتوا، ضرورت توجه به فرآیند برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر نیازهای اساسی را آشكار نموده است. نیازسنجی از نظر تاریخی قدمتی به درازای عمر بشر دارد. اما، سابقه نیازسنجی نظام دار و رسمی به اواسط قرن بیستم می رسد. اگر چه در خصوص مفهوم نیاز توافقی وجود ندارد، اما می توان تعاریف مطرح شده درباره نیاز را در سه قالب كلی نیاز به عنوان یك خواست یا ترجیح، نوعی عیب و نقصان و همچنین فاصله بین وضعیت مطلوب و موجود مطرح نمود. اما در خصوص اهمیت و ضرورت نیازسنجی در برنامه آموزشی دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول بر ضرورت و لزوم نیازسنجی دربرنامه ریزی آموزشی تأكید دارد و دیدگاه دوم مخالف با سنجشنیازها و تعیین و تصریح پیشاپیش جهت گیری ها و اهداف آموزشی است. با وجود دیدگاه های موافق و مخالف با نیازسنجی، باید توجه داشت كه نیازسنجی فرآیندی ضروری از برنامه های آموزشی است كه بدون آن هدف و مسیر حركت مشخص نمی گردد. زیرا برای فراهم سازی اطلاعات مورد نیاز برنامه های آموزشی، ارزیابی در
سنجش، پاسخگو و مسؤول نمودن مؤسسات و نظام های آموزشی ،هماهنگی و همسویی با تغییرات، شناسایی ضعف ها و مسایل اساسی در برنامه ها و تحقق برنامه های مشاركتی؛ نیازسنجی ضرورت دارد 5) ،6(.
اسمیت معتقد است كاركنان و اعضاي یك سازمان باید پیوسته چیزهاي تازه اي فرا گیرند، مهارت هاي جدید بیاموزند تا خود را با این تغییرات و نوآوري ها سازگار سازند. بنابراین به روز كردن دانش و مهارت اطلاعات و توانایی هاي كاركنان یك امر حیاتی و ضروري به نظر می رسد و عمق این مهم در سایه شناسایی نیازهاي كاركنان و به دنبال آن تدوین یك برنامه صحیح و اصولی امكان پذیر می باشد) 7(.
نیازسنجي ابزار مهم در طراحي، توسعه و ارزشیابي برنامههاي آموزش مداوم ميباشد) 4، 8(. یارمحمدیان در مطالعهاي نیازسنجي آموزشي را اولین و اساسيترین گام در برنامهریزي سیستم بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ذكر نموده است و تعیین نیازها بر اساس الگوها و تكنی كهاي دقیق را منجر به افزایش اثربخشي و كارآیي برنامهریزي در سیستم ميداند) 9(. بررسي 99 مورد كارآزمایي كه در آنها آموزش مداوم در تغییر رفتار پزشكان مؤثر بوده، نشان ميدهد آموزشهاي مداوم موفق، بر اساس نیازسنجي انجام شدهاند )01(. Grant تأكید ميكند آموزش، بویژه آموزش پزشكي كه بر اساس نیازسنجي و مرتبط با عملكرد باشد، در فراگیران ایجاد انگیزه ميكند) 11(. شناسایي نیازها در سطوح مختلف ميتواند منجر به افزایش و بهبود سطح كیفیت آموزش گروههاي مختلف علوم پزشكي و بهداشت و در نتیجه كارآیي و اثربخشي هرچه سریع تر سیستم سلامت شود و این امر بخشي از سیاست دولت براي توسعه آموزش مداوم پزشكي است) 11،12(. نیازسنجی شامل فرآیند جمع آوری و تحلیل اطلاعات است كه بر اساس آن نیازهای افراد و گروهها استخراج و اولویت بندی میشود) 41،31(.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

امروزه تعداد زیادي از الگوهاي نیازسنجي وجود دارد كه مورد استفاده برنامه ریزان قرار مي گیرد لیكن علیرغم تنوع الگوهاي یاد شده، هیچ كدام بر دیگري ارجحیت ندارد و مناسب بودن آنها بستگي به پروژه هاي آموزشي و بهداشتي دارد. انتخاب هر یك از الگوها براي پروژه هاي نیازسنجي به ملاكهایي از جمله، نوع برنامه، میزان مشاركت، منابع تعیین نیاز، ساختار سیستم و میزان روایي و پایایي داده هاي حاصل از الگوها و بررسي اسناد و مدارك موجود بستگي دارد) 15(. روش ها و فنون نیاز سنجی را می توان به سه گروه توافق محور، مسأله محور، هدف محور و تركیبی تقسیم نمود. تكنیك های نیازسنجی در روش توافق محور شامل تكنیك دلفی، فیش باول و تل استار می باشد. تكنیك های مسأله محور، نیاز را یك عیب یا نقصان تلقی می كنند. بنابراین، برنامه ریزان عملكرد های منفی را مورد شناسایی قرار می دهند. تكنیك های رویداد مهم و درخت خطا در این دسته قرار دارند. تكنیك ها و روشهای هدف محور ،نیاز را فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب تلقی می كنند و فنون آنها شامل الگوهای كلاسیك، استقرایی، قیاسی كافمن ، پیشنهادی كلاین و تجزیه و تحلیل خطا می باشد. همچنین الگوي نیازسنجی مؤسسه – محور، الگوي ناتو و طرح جامع نیازسنجی نمونه هایي از الگوهاي تركیبی هستند) 91-61(.
براي شناخت نیازهاي بهداشتي جوامع و مددجویان مختلف ,مطالعاتي در غرب و ایران انجام گرفته و از ابزار، ملاك و الگوهاي خاصي براي نیازسنجي استفاده شده است. از جمله، براي شناسایي نیاز بیماران قلبي از ابزار پرسشنامه و مشاهده مستقیم استفاده گردید .در یك مطالعه، نیازهاي آموزشي مدیران بهداشت عمومي یك دانشگاه با استفاده از ملاك بررسي اسناد و ملاك موجود شناسایي شده است. مفهوم نیاز نیز در مطالعات نیازسنجي مد نظر قرار گرفته ،بطوري كه در مطالعه اي در اوهایو، براي شناسایي نیازهاي اطلاعاتي مختلف، فاصله بین وضع موجود و مطلوب, به عنوان نیاز در نظر گرفته شده و بدین ترتیب از الگوهاي هدف-محور استفاده گردید .روش اجرایي نیازسنجي نیز در مطالعات نیازسنجي مد نظر بوده است ،بطوري كه در مطالعه اي كه سیستم اطلاعاتي جدید بهداشت و درمان سالخوردگان آمریكایي را مورد بررسي قرار مي داد، از تكنیك دلفي بهره برده و پیشنهاد كرده است كه با توجه به تغییرات هر 5-3 سال یك بار، یك گردهمایي تشكیل و صاحب نظران با توافق نسبي به پیش بیني تغییرات سریع پرداخته تا شاخص هاي اطلاعاتي موجود توسعه یابند) 9(. همچنین وحیدیان عظیمی و همكاران برای تبیین تجارب پرستاران در زمینه موانع و تسهیل كننده هاي آموزش به بیمار از تكنیك دلفی استفاده كرده اند) 20(. در پژوهش حاضر نیز از تكنیك توافق محور دلفی استفاده شد. روش دلفی یك روش سیستماتیك در تحقیق برای استخراج نظرات از گروه متخصصان در مورد یك موضوع یا یك سؤال و یا به عبارتی رسیدن به اجماع گروهی از طریق تكمیل پرسشنامه ها در مراحل متوالی با حفظگمنامی پاسخ دهندگان و بازخورد نظرات به اعضای پانل است) 21(.
این روش به عنوان یك روش توافق محور می تواند راه گشای مناسبی در زمینه نیازسنجی علمی باشد، زیرا روشی برای استفاده از افراد ماهر و متخصص در زمینه تصمیم گیری، اولویت بندی و نیازسنجی برای رسیدن به اجماع كلی و هوشمندانه در شرایطی است كه جمع كردن آنان برای چندین جلسه پی در پی بسیار مشكل است .همچنین تكنیك دلفی جزو رویكردهای توافق محور و یك روش تحلیلی نظام دار است) 22-24(. تحقیقاتی در خصوص نیازسنجي آموزشي اعضاي هیأت علمي انجام شده است، بطوری كه نتایج مطالعه آویژگان و همكاران) 1388( نشان داد، اعضاي هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در هر شش حیطه اصلي )آموزش ،پژوهش، توسعه فردی، اجرایی و مدیریتی، خدمات درمانی و ارتقاء سلامت و فعالیتهای تخصصی خارج از دانشگاه( وظایف هیأت علمي ،بویژه حیطه توسعه فردي نیاز به آموزشي دارند. حیطه آموزش به صورت شایسته و مناسب، مورد توجه قرار نگرفته است و پیشنهاد نمودند براي برنامهریزي اهمیت و وزن هر شش حیطه به صورت استاندارد مشخص شود) 52(.
همچنین توصیه شده با وجودي كه توانمندسازي اعضاي هیأت علمي یك فرایند فردي است، براي آن یك رویكرد چند جانبه بكار گرفته شود. در یك برنامه توانمندسازي جامع، حیطه آموزشهاي حرفهاي، رهبري و سازماني باید در نظر گرفته شود) 1(.
آشنا نبودن با الگوي مناسب نیازسنجي موجب بكارگیري اطلاعاتي نامناسب در سیستم آموزشي و بهداشتي درمانیمي شود و عدم توازن در عرضه و تقاضاي نیروي انساني، سبب عدم كارآیي در ارائه خدمات و سامان دهي نادرست نیروها مي گردد. معضلات در رده تخصصي بسیار بیشتر است زیرا طول مدت و هزینه تحصیل افزایش یافته و انتظارات افراد بالاتر خواهد بود) 9(. در آموزش پزشكي به نیازسنجي به عنوان اولین گام دربرنامه ریزي توجه خاصي مبذول نشده است و فقدان این اقدام اساسي در تمامي مراحل برنامه ریزي به چشم مي خورد. همچنین مطالعات انجام شده در زمینه شناسایي نیازهاي آموزشي در كشور اندك است و تاكنون در این زمینه مطالعهای در دانشگاه علوم پزشكي لرستان انجام نشده است. برنامههاي آموزشي اساتید عمدتاً بر اساس نظر مدیران و نظرسنجي غیر رسمي از اعضاي هیأت علمي اجرا میشود. در حالی كه اگر نیازهای واقعی اعضاي هیأت علمي با استفاده از الگوهای علمی تعیین شوند، گذراندن این دورهها به تأمین نیازهاي آموزشي و حرفهاي، ارتقاء كیفیت عملكرد آنها و رفع نی ازهاي جامعه كمك خواهد نمود؛ بنابراین، مطالعه حاضر با هدف، تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی لرستان به روش دلفی طراحی و اجرا شد.
روش مطالعه

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

پژوهش پیمایشی حاضر، یك نیازسنجی آموزشی است كهبه روش دلفی در سه مرحله انجام شد) 21،26( . از آنجا كه امكانتجمع همزمان همه اعضای هیأت علمی در یك زمان و مكان خاصدر همه مراحل وجود نداشت از این روش استفاده شد) 02،51،5(.
40 نفر از اعضای هیأت علمی علوم پایه، بالینی، پرستاری و مامایی ،بهداشت و پیراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی لرستان به عنوان خبره انتخاب شدند )هرگروه 10 نفر(. این نمایندگان منتخب با توجه به تجربه و حضور تمام وقت در عرصه های آموزشی، بالینی و مدیریتی می توانستند نیازهای آموزشی را برای گروههای آموزشی مشخص نمایند. نمونه ها به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند) 20(. افراد خبره دارای مدرك كارشناسی ارشد و دكتری بوده و حداقل یك سال سابقه كار داشتند و در صورت تمایل به شركت در پژوهش و پاسخگویی به پرسشنامه های متوالی و ثبت توضیحات شفاف كننده و نقاط ضعف و قوت انتخاب می شدند. در صورتی كه پرسشنامه- ها را پر نمی كردند از مطالعه حذف می شدند. به منظور تكمیل دقیق و كامل پرسشنامه ها و جلوگیری از عدم مشاركت نمونه ها برای هرگروه یك نفر رابط تعیین گردید. قبل از شروع مراحل با تشكیل جلسه توجیهی در مورد نحوه تكمیل پرسشنامه ها در هر مرحله، جمع آوری و تحویل پرسشنامه های تكمیل شده و دریافتپرسشنامه های مرحله بعد، آموزش های لازم به رابطین داده شد. در مرحله اول توسط 4 نفر رابط پرسشنامه ها در اختیار افراد خبره قرار گرفت، در این پرسشنامه از صاحب نظران خواسته شد كلیه نیازهای آموزشی خود را بدون رعایت اولویت قید نمایند. در مرحله دوم نظراتجمع بندی شده ) تكراريها حذف( وارد پرسشنامه 2 گردیدند و از آنها خواسته شد برای هر نظر توضیحات روشن كننده، نقاط ضعف و قوت را از نظر خودشان بنویسند. در مرحله سوم دادههای پرسشنامه 2 جمعبندی و به پرسشنامه 3 منتقل شدند و لیست تمام نظرات برای اظهار نظر، تجدید نظر، شناسایی بیشتر نقاط ضعف و قوت در اختیار متخصصین قرار گرفت) 40 نفر( .
برای اولویت بندی از سیستم نمره دهي استفاده شد) 20( و از شركت كنندگان در پژوهش خواسته شد ضمن بیان نظرات در خصوص موارد فوق، در برگه رأي گیري اولوی تهاي اول تا پنجم نی ازهاي آموزشي خود را تعیین نمایند. سپس براي اولویت اول امتیاز 5 و براي اولویت پنجم امتیاز 1 منظور شد و اولویتها بر اساس امتیاز كسب شده در هر گروه آموزشي محاسبه و تعیین گردیدند .
مواردي كه بیشترین نمره را كسب كرده بودند به ترتیب در اولویتبالاتر و نمرات كمتر به دنبال آنها در اولویت پایین تر قرار گرفتند و مواردي كه اولویت آنها نسبت به سایر گویه ها كمترین بود از لیست موارد بیان شده حذف شدند. پژوهشگران با اجماع گروهي با پنج نفر از متخصصین به این نتیجه رسیدند كه تا دهمین گویه كه داراي بیشترین اولویت بود، گویه ها را انتخاب و مابقي آنها را حذف نمایند.
بدین بدین ترتیب نی ازهاي آموزشي طي سه مرحله توسط نمایندگان منتخب گروه های آموزشی در هر دانشكده تعیین و اولویت بندي شدند. به مشاركت كنندگان توضیح داده شد كه اطلاعات محرمانه خواهد بود و بدون ذكر نام نتایج اعلام میگردد و با دادن بازخورد نظرات در مراحل بعدی به اعضاء سعي گردید انگیزه ادامه حضور در پژوهش در آنها ایجاد گردد .
یافته ها

نتایج نشان داد ،65 درصد) 26 نفر( اعضاي هیأت علمي مرد و 40 درصد) 16نفر( پیماني و 85 درصد) 34 نفر( تمام وقت جغرافیایي بودند. میانگین و انحراف معیار سن 66/6 ± 58/40 سال و سابقه كار 86/4 ± 22/7 سال بود .
اولوی تهاي اول تا پنجم نی ازهاي آموزشي اعضاي هیأت علمي بالیني جستجوي منابع، كتابخانه دیجیتال، فن مقاله نویسي به زبان فارسي و انگلیسي، روش تحقیق پیشرفته و روش تدریس مقدماتي و پیشرفته تعیین شد )جدول 1(، مهارتهای ارتباطی پزشك و بیمار، آموزش الكترونیكی، ژورنال كلاب مبتنی بر شواهد ،نقد مقاله، طراحی لاگ بوك و كارگاه مقدماتی آشنایی با مفاهیم حاكمیت بالینی و تعالی خدمات بالینی در عرصه آموزش از دیگر نیازهایی بود كه به آن اشاره كرده بودند. همچنین اولوی تهاي اول تا پنجم نی ازهاي آموزشي اعضاي هیأت علمي علوم پایه روش تدریس مقدماتي و پیشرفته، مقالهنویسي به زبان انگلیسي، مهارتهاي تدریس ،روش تهیه كتابهاي الكترونیك و سخنراني به زبان انگلیسي تعیین شد )جدول 1(، نیازهای دیگر دانش پژوهی آموزشی، برنامه ریزی درسی، آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع، ثبت پژوهش ها در سایتIRCT ، مرور سیستماتیك و كارگاه كشت سلول بودند .
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 1- اولوی تهاي اول تا دهم نیازهاي آموزشي اعضاي هیأت علمي بالیني و پایه دانشگاه علوم پزشكي لرستان به روش دلفي 1390
علوم پایه بالینی اولویت
امتیاز نیاز هاي آموزشي امتیاز نیاز هاي آموزشي 31 روش تدریس مقدماتی و پیشرفته 22 جستجوی منابع اول
20 كارگاه آموزش مقاله نویسی به زبان انگلیسی 15 كتابخانه دیجیتال دوم
19 مهارت های تدریس )شامل مدیریت كلاس( 12 فن مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی سوم
10 روش تهیه كتاب های الكترونیك 12 روش تحقیق پیشرفته چهارم
9 سخنرانی به زبان انگلیسی 12 روش تدریس مقدماتی و پیشرفته پنجم
8 دانش پژوهی آموزشی 12 طراحی سؤال و ارزشیابی دانشجو ششم
8 برنامه ریزی درسی 11 آموزش الكترونیكی هفتم
8 مقاله نویسی فارسی 7 درك مطلب و مكالمه زبان انگلیسی هشتم
7 كارگاه كشت سلول و جداسازی سلول 5 رویكرد های نوین تدریس نهم
6 كارگاه جستجوی پیشرفته در منابع اطلاعاتی و موتورهای جستجو 5 SPSS دهم
اولوی تهاي اول تا پنجم نی ازهاي آموزشي اعضاي هیأت علمي پرستاري و مامایي؛ مكالمه زبان انگلیسي، چگونگي ارسال مقالات جهت مجلات خارجي، كتابخانه دیجیتال، روشهاي آموزش بالیني و روشهاي نوین تدریس تعیین شد )جدول 2(. مقاله نویسی به زبان انگلیسی، آمار و SPSS، جستجو در منابع الكترونیك و بانك های اطلاعاتی، روشهای نوین آموزش به بیمار ،كارگاه عملی چگونگی ارسال مقالات به ك نگرههای خارجی، نقد ژورنال كلاب، دانش پژوهی آموزشی، برنامه ریزی درسی، تفكر خلاق در آموزش ،كارآفرینی، روشهای كاهش استرس، طب سنتی و پرستاری مبتنی بر شواهد از نیازهای دیگر آنها بود. همچنین جستجوي پیشرفته در منابع الكترونیكي و موتورهاي جستجوگر، روش تدریس پیشرفته، كتابخانه دیجیتال، كلاس هاي مكالمه زبان انگلیسي و دورههاي آموزشي كار با دستگاههاي پیشرفته آنالیز مواد، اولوی تهاي اول تا پنجم نی ازهاي آموزشي اعضاي هیأت علمي بهداشت و پیراپزشكي بودند )جدول2( كارگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی، آموزش از راه دور، آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع، فتوشاپ ،كرل، اخلاق در پژوهش و مرور سیستماتیك، نیازهای دیگر آنها بود.
جدول2- اولوی تهاي اول تا دهم نیازهاي آموزشي اعضاي هیأت علمي پرستاری مامایی و بهداشت و پیراپزشكی دانشگاه علوم پزشكي لرستان به روش دلفي 1390
بهداشت و پیراپزشكي پرستاري و مامایي اولویت
امتیاز نیاز هاي آموزشي امتیاز نیاز هاي آموزشي 24 جستجو پیشرفته در منابع الكترونیكی وموتورهای جستجوگر 29 دوره زبان انگلیسی )مكالمه و(… اول
20 روش تدریس پیشرفته 16 چگونگی ارسال مقالات جهت مجلات خارجی دوم
18 كتابخانه دیجیتال 14 كتابخانه دیجیتال سوم
17 كلاس زبان انگلیسي 11 روش های آموزش بالینی چهارم
15 دوره های آموزشی كار با دستگاههای پیشرفته آنالیز مواد ،
دستگاه كروماتوگرافی گازی ،كروماتوگرافی مایع با عملكرد بالا 9 رویكردهاي نوین تدریس پنجم
13 كارگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی 8 مقاله نویسی به زبان انگلیسی ششم
11 آموزش الكترونیكی 7 آمار و SPSS هفتم
10 نحوه ارسال مقاله، معرفی مقالات و مجلات معتبر 7 جستجو در منابع الكترونیك و بان كهای اطلاعاتی هشتم
10 روش های پیشرفته آزمایشگاهی از قبیل واكنش زنجیره ای پولیمراز 6 روش تحقیق كیفی نهم
9 مقاله نویسی به زبان انگلیسی 1 آشنایی با تكنولوژی و تجهیزات پیشرفته پزشكی دهم
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

بحث


پاسخ دهید