مقالات آموزش پرستاری

J Nurs Edu-v5n3p55-fa-1

HYPERLINK “http://www.jne.ir/” h نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی مرداد و شهریور 5931، دوره 1، شماره 9 05038-DOI: 10.21859/jne اثر عدالت سازمانی ادراکشده بر وفاداری سازمانی و بهزیستی شغلی با میانجیگری سایش اجتماعی و تعدیلکنندگی کنترل Read more…

By 92, ago
مقالات آموزش پرستاری

J Nurs Edu-v5n3p32-fa-1

نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی مرداد و شهریور 5931، دوره 1، شماره 9 05035-DOI: 10.21859/jne میزان دستیابی به مهارتهای بالینی پرستاری داخلی-جراحی از دید دانشجویان سال آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 39-5931 Read more…

By 92, ago
مقالات آموزش پرستاری

J Nurs Edu-v5n3p41-fa-1

15088-25203 نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی مرداد و شهریور 5931، دوره 1، شماره 9 05036-DOI: 10.21859/jne بررسی هوش اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 5931 حمید رحیمی 1،*، هماسادات افتخار 2 4 دکتری Read more…

By 92, ago
مقالات آموزش پرستاری

J Nurs Edu-v5n3p25-fa-1

HYPERLINK “http://www.jne.ir/” h نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی مرداد و شهریور 5931، دوره 1، شماره 9 05034-DOI: 10.21859/jne مقایسه خود ارزشیابی و ارزشیابی توسط مربی در کارآموزی کودکان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، سال Read more…

By 92, ago
مقالات آموزش پرستاری

J Nurs Edu-v5n3p10-fa-1

HYPERLINK “http://www.jne.ir/” h نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی مرداد و شهریور 5931، دوره 1، شماره 9 05032-DOI: 10.21859/jne تأثیر آموزش احیاء قلبی ریوی به روش ترکیبی بر آگاهی و عملکرد همراهان بیماران مبتلا به بیماریهای Read more…

By 92, ago