مقالات آموزش پرستاری

J Nurs Edu-v6n2p61-fa-1

94183-25243 نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی خرداد و تیر 6931، دوره 1، شماره 2 06027-DOI: 10.21859/jne بررسی ارتباط همدلی و هوش معنوی با نگرش پرستاران نسبت به رعایت حقوق بیماران: نقش میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی Read more…

By 92, ago