مقالات آموزش پرستاری

J Nurs Edu-v5n3p47-fa-1

8407-22801 پژوهشی مقاله پژوهشی مقاله نشریه آموزش پرستاری مرداد و شهریور 5931، دوره 1، شماره 9 05037-DOI: 10.21859/jne Mentoring در آموزش دانشجویان اتاق عمل: یک مرور نظام مند ندا میرباقر آجرپز 2،1، منصوره زاغری تفرشی Read more…

By 92, ago
مقالات آموزش پرستاری

J Nurs Edu-v5n3p41-fa-1

15088-25203 نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی مرداد و شهریور 5931، دوره 1، شماره 9 05036-DOI: 10.21859/jne بررسی هوش اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 5931 حمید رحیمی 1،*، هماسادات افتخار 2 4 دکتری Read more…

By 92, ago
مقالات آموزش پرستاری

J Nurs Edu-v5n3p32-fa-1

نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی مرداد و شهریور 5931، دوره 1، شماره 9 05035-DOI: 10.21859/jne میزان دستیابی به مهارتهای بالینی پرستاری داخلی-جراحی از دید دانشجویان سال آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 39-5931 Read more…

By 92, ago
مقالات آموزش پرستاری

J Nurs Edu-v5n3p25-fa-1

HYPERLINK “http://www.jne.ir/” h نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی مرداد و شهریور 5931، دوره 1، شماره 9 05034-DOI: 10.21859/jne مقایسه خود ارزشیابی و ارزشیابی توسط مربی در کارآموزی کودکان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، سال Read more…

By 92, ago
مقالات آموزش پرستاری

J Nurs Edu-v5n3p17-fa-1

HYPERLINK “http://www.jne.ir/” h نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی مرداد و شهریور 5931، دوره 1، شماره 9 05033-DOI: 10.21859/jne بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر آگاهی بر پردازش هیجان در پرستاران مضطرب عباس ابوالقاسمی 1، Read more…

By 92, ago