مقالات آموزش پرستاری

J Nurs Edu-v5n4p27-fa-1

HYPERLINK “http://www.jne.ir/” h نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی مهر و آبان 5931، دوره 1، شماره 4 05044-DOI: 10.21859/jne مقایسه تأثیر آموزش به روش نقشه مفهومی و روش تدریس متداول بر تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری حمیدرضا Read more…

By 92, ago
مقالات آموزش پرستاری

J Nurs Edu-v5n4p20-fa-1

HYPERLINK “http://www.jne.ir/” h نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی مهر و آبان 5931، دوره 1، شماره 4 05043-DOI: 10.21859/jne گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی سمیه موسیزاده 1، مرضیه Read more…

By 92, ago
مقالات آموزش پرستاری

J Nurs Edu-v5n4p8-fa-1

نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی مهر و آبان 5931، دوره 1، شماره 4 05042-DOI: 10.21859/jne رهبری موقعیتی در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری مجتبی قربانی 1، زهره قمری زارع 2، فریبا حقانی 3، زهرا پورفرزاد 4،* Read more…

By 92, ago
مقالات آموزش پرستاری

J Nurs Edu-v5n4p1-fa-1

HYPERLINK “http://www.jne.ir/” h نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی مهر و آبان 5931، دوره 1، شماره 4 05041-DOI: 10.21859/jne آسیب شناسی کارآموزی داخلی جراحی رشته پرستاری: یک مطالعه کیفی بتول نحریر 1، عباس عبادی 2،*، زهره Read more…

By 92, ago
مقالات آموزش پرستاری

J Nurs Edu-v5n3p55-fa-1

HYPERLINK “http://www.jne.ir/” h نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی مرداد و شهریور 5931، دوره 1، شماره 9 05038-DOI: 10.21859/jne اثر عدالت سازمانی ادراکشده بر وفاداری سازمانی و بهزیستی شغلی با میانجیگری سایش اجتماعی و تعدیلکنندگی کنترل Read more…

By 92, ago